תקנון לתלמידים והוראות בטיחות

תקנון לתלמידים

 

(בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך)

 

בהקמת מרכז המדעים ובציודו הושקעו משאבים ומאמצים רבים. מטרת תקנון זה להגדיר כללי התנהגות שיבטיחו תנאים נאותים ללמידה תוך הגנה על בטיחות התלמידים והמורים, שמירה על הציוד, ויצירת אוירה של כבוד הדדי התנהגות תרבותית.

· חל איסור מוחלט על כל התנהגות העלולה לסכן את התלמידים או כל אדם השוהה במרכז המדעים. חל איסור מוחלט על התנהגות אלימה, פיזית או מילולית!

· כל אדם במרכז המדעים, מורים ותלמידים, ינהג בכבוד עם אנשים אחרים. סכסוכים ומחלוקות יש לפתור בשיח ובדרכי שלום.

· על התלמיד לשמור על השקט במרחבים שמחוץ לכתות המעבדה בזמן שמתקיימים לימודים בכיתות.

· אסור לפתוח דלתות של כיתות בזמן שמתקיימים שיעורים.

· אין לשנות את סידור הכיתה, להזיז שולחנות ו/או מחשבים ללא אישור המורה. בתום השיעור, יש לפנות את כיתת המעבדה בזריזות כדי לאפשר הכנתה לשיעור הבא. כמו-כן יש לוודא כי הכיתה נקייה.

· מסיבות בטיחות, חל איסור מוחלט על כניסת תלמידים למוקדי המורים. הכניסה לפינות הישיבה (החללים המוקפים בזכוכית) מותרת לתלמידים שנפגשים במקום עם מורה.

· אסורה השהות בכתות המעבדה בהעדר מורה. ככלל, המורים ינעלו את הכיתה בצאתם ממנה, אך גם אם נכנס התלמיד לכיתה לא נעולה ומגלה כי לא נמצא בה מורה – עליו לעזוב את הכיתה מיידית.

· על התלמידים והמורים לכבות מכשירים סלולריים לפני כניסתם לשיעור ולהכניסם לתיק. מכשיר שיצלצל במהלך השיעור, יילקח ע"י המורה ויוחזר בסוף השיעור. התלמיד יטופל משמעתית ע"י המורה בהתאם לנהוג בבית-ספרו.

· יש לשמור על ניקיון הכיתה והמרחבים שמחוץ לה. יש להקפיד על ניקיון חדרי השירותים.

· אסורים משחקים שיש בהם אלימות פיזית.

· משחקי כדור אסורים במרכז המדעים.

· אין להכניס למרכז המדעים אופניים, גלגיליות וכו'

· הזמנת חברים ואורחים, שאינם תלמידים במרכז המדעים לתחום המרכז במהלך יום הלימודים (כולל הפסקות), אסורה בהחלט, אלא אם כן קיבלת אישור מהנהלת המרכז.

· התלמידים מתבקשים להימנע מלהשאיר ללא השגחה תיקים במרחבים שמחוץ לכתות. בכתות עצמן יש לשים את הילקוטים והמעילים בפתח הכיתה (ארונות המיועדים לכך) ולגשת לשולחנות הלימוד אך ורק עם הציוד הנחוץ לצורך הלימודים

· קיים איסור מוחלט לחבל ברכוש המרכז. התנהגות הסותרת כלל זה תטופל במלוא החומרה!

· אין להיכנס עם אוכל או שתייה לכתות המעבדה. מותרת אכילה ושתייה במרחבים שמחוץ לכתות.

· בשיעורים בהם נעשה שימוש בציוד נוסף (מחשבים ניידים, מכשור אישי נוסף וכו') יחתום כל תלמיד המקבל ציוד על הטופס המיועד לכך בתחילת השיעור. בסוף השיעור יש להחזיר את הציוד למורה ולוודא כי החזרת הציוד נרשמה בטופס.

· אין להוציא ציוד השייך למרכז המדעים אל מחוץ לכיתה בו נמסר הציוד לתלמיד. במקרים חריגים, ובתנאי שהדבר אושר במפורש על-ידי המורה, מותר להוציא ציוד למרחב שמחוץ לכיתה. בכל מקרה אין להוציא ציוד אל מחוץ לבניין. הוצאת ציוד אל מחוץ לבניין תטופל כמעשה גניבה!

· המעלית מיועדת אך ורק  להובלת עגלות ציוד למעבדות ולשימושם של נכים או תלמידים/מורים עם בעיית בריאות שקיבלו לכך אישור ממנהל המרכז. תלמיד שישתמש במעלית ללא אישור ייענש.

· אין להשתמש במשטפות העיניים ו/או במקלחות החירום ו/או במטפים לכיבוי אש ו/או בלחצני אזעקה או מצוקה, אלא במקרה חירום. אין לגעת בציוד שאינו מיועד לשימוש במסגרת העבודה במעבדה (כגון ארונות חשמל, מזגנים וכו').

· על התלמידים מוטלת החובה לקרוא את המסמך "הוראות בטיחות לתלמיד במעבדה" המצורפות לתקנון זה ולנהוג על-פיהן.

· לידיעתך, הפעילות במרכז המדעים מצולמת במצלמות אבטחה גלויות וסמויות (תוך הקפדה על שמירה של צנעת הפרט), וזאת כדי להבטיח את בטחון השוהים במרכז ולמנוע שימוש לא הולם בציוד ו/או ניסיונות גניבה.

התקנות החלות על התלמיד במסגרת לימודיו בבית הספר יחולו במלואן גם בעת שהותו במרכז המדעים. במקרה וקיימת סתירה בין סעיף בתקנון זה לבין התקנות שקבע מנהל בית הספר בו לומד התלמיד, תחול התקנה המחמירה מבין השתיים.


 

 

                                      הוראות בטיחות לתלמיד במעבדה

 

תלמיד נכבד!

 

אתה אחראי אישית על בטיחותך.

 

עליך להיות מודע לסיכונים האפשריים בעבודתך. טעות, חוסר זהירות או רשלנות, מסכנות אותך, כמו גם את סביבתך.

 

עליך להכיר את המעבדה וסביבתה. וודא וזכור מיקום אביזרי הבטיחות (מקלחת חירום, משטפת עיניים, מטפים, לחצני אזעקה, שמיכת כיבוי, מסכות וכדומה). הכר את נתיבי המילוט (יציאות, יציאות חירום ופרוזדורים). במסגרת ההדרכה אלה יוצגו לתלמידים.

 

עליך ללמוד, להבין ולפעול בהתאם להוראות הבטיחות הנהוגות במעבדה ובכללן הוראות אלו:  

 

כללי התנהגות:

 

· השמע להוראות המורה במעבדה.

 

· דאג להבין את ההוראות במלואן. אל תהסס לפנות אל המורה לקבלת הסברים נוספים.

 

· תכנן היטב את עבודתך במעבדה, הבהר מראש את כל פרטי התהליך. אם יש לך ספק כל שהוא, פנה למורה לקבלת הסברים.

 

· אין להתחיל בניסוי מבלי לקבל את אישורו המפורש של המורה.

 

היגיינה אישית

 

· אכילה ושתיה אסורים בהחלט במעבדה.

 

· העישון במעבדה אסור.

 

· עדשות מגע: מומלץ לא להרכיב עדשות מגע – במיוחד רכות – במעבדה. תלמיד המעדיף הרכבת עדשות מגע חייב בהרכבת משקפי מגן במהלך עבודתו במעבדה.

 

· במעבדה יש לעבוד בשיער אסוף, רצוי מכוסה, ליד מכונות כלים יש לכסות שיער ארוך.

·  

· יש להרבות בנטילת ידיים. חובה ליטול ידיים עם תום העבודה במעבדה בה נעשה שימוש בחומרים כימיים או ביולוגיים.

 

 

לבוש ובגדי מגן

 

· לבש ביגוד מתאים להגנה על חלקי גופך: שרוולים ארוכים, רגליים מכוסות ונעליים סגורות

(אין לנעול סנדלים או נעליים פתוחות במעבדה). תלמיד שיופיע בסנדלים או נעליים פתוחות לא יורשה לבצע את הניסוי

 

· חובה להשתמש בציוד מגן אישי (כפפות, משקפי מגן, מסכות, מסנן וכו'), לפי הוראות המורה.

 

חובה להשתמש בכפפות מתאימות בזמן עבודה עם חומרים מסוכנים או בעת מגע עם גופים חמים או קרים במיוחד.

 

· בעבודה ליד מכונות כלים חובה להרכיב משקפי מגן.

 

· בעבודה ליד מכונות כלים יש ללבוש בגדים צמודים לגוף כאשר פתחי השרוולים והחולצה רכוסים וכנפות החולצה מוכנסים בתוך המכנסים או החצאית.

 

מיכשור, ציוד

 

· אין להפעיל כל מכשיר, אלא לאחר קבלת הדרכה ותרגול ע"י המורה.

 

· אין להפעיל כל מכשיר שאינו מוגן לבטח ע"י מכסים, מגינים או בידודים. במיוחד אמורים הדברים במיכשור בו יש חלקים מסתובבים, רצועות הנעה, גלגלי שיניים, חלקי ציוד חמים או קרים במיוחד.

 

· אל תאלתר! השתמש בכלים תקינים בלבד. השתמש בכלי לעבודה לה הוא מיועד.

 

· שסתומי בטחון, מפסקי זרם וכדומה נועדו להגן על המכשיר, אין לגעת בהם.

 

· הודע למורה על כל תקלה במכשיר. השאר את התיקון ללבורנטים המוסמכים לכך. אל תתקן לבד!

 

· ציוד חשמלי עלול לגרום לתאונה קטלנית. השתמש רק בציוד תקין.

זכור! ידיים רטובות מהוות מוליך חשמלי מסוכן ביותר!

השאר תיקוני חשמל לחשמלאים המוסמכים לכך.

 

· בחיבור או הפרדת כלי זכוכית, אלו מאלו, יש לעוטפם בסמרטוט. המנע משימוש בכלי זכוכית

שבורים, סדוקים או שרוטים, כלים פגומים אלו יש למסור למורה.

 

חומרים מסוכנים

 

· חובתך להיות מודע לכל סיכון של החומרים בהם אתה עומד לטפל ולתגובות הכימיות אותן

אתה עומד ליצור.

 

· עבודה עם חומרים משחררי אדים, מזיקים או מסריחים, חייבת להתבצע במנדף. וודא לפני

ביצוע הניסוי, אם יש לקיימו במנדף.

 

· אין לשפוך כימיקלים ושאר חומרים מסוכנים לכיור – אלא באישור המורה.

 

-  3 -

 

בטיחות אש

 

· עבודה במעבדה מהווה, מטבע הדברים, סיכון אש מוגבר. פעל להקטנת סיכוני האש. עבודה

באש גלויה מותרת רק באישור המורה. אל תשאיר אש גלויה ללא השגחה. כבה את המבער

עם גמר השימוש.

 

· היה ערוך ומוכן לכבות שריפה שלידך. וודא וזכור מיקום אמצעי כיבוי ואזעקה והכר את

נתיבי המילוט. במסגרת ההדרכה אלה יוצגו על-ידי המורה לתלמידים. הכר את מיקומו של ברז הגז הראשי בכל מעבדה וסגור אותו במקרה חירום.

 

· השתמש במטפה לכיבוי שריפה – דווח למורה על מנת להבטיח מילויו מחדש.

 

                       אל תשתמש במכשירי כיבוי אש לכל מטרה אחרת!

 

מקרי חירום

 

· פגיעת חומר מסוכן בעור ובבגדים: שטוף את השטחים הנגועים בכמות גדולה של מים זורמים

(השתמש במקלחת החרום במידת הצורך). סילוקם של כימיקלים שאינם נמסים במים יעשה

ע"י דטרגנט. סבון ומים זורמים. הסר את כל הבגדים שנוגעו ע"י חומר כימי והיזהר לא לגרום

להתפשטות הניגוע ולהרחבת הפגיעה. לאחר הטיפול הראשוני, הודע למורה כדי שידאג לכך

שתקבל טיפול נוסף במרפאה או בבית חולים לפי הצורך.

     

· פגיעת חומר מסוכן בעיניים: שטוף את העין וסביבתה בכמויות גדולות של מים זורמים

באמצעות משטפת עיניים או בקבוק לשטיפת עיניים. הבטח כי עפעפיך יהיו פתוחים במהלך

השטיפה וכי המים ישטפו את כל שטח העין.

פגיעת כימיקלים בעין מחייבת בדיקה ע"י רופא. המורה ידאג להזעיק אמבולנס או כלי רכב

אחר שיפנה אותך לבדיקת רופא במרפאה או בבית חולים.

 

· פגיעת חומר רעל בפה: שטוף את הפה בכמויות גדולות של מים והמנע מבליעה, אם בלעת

חומר רעיל, הרבה בשתיית מים על מנת לדלל את ריכוז החומר בקיבה. המורה ידאג לפנותך

לבית החולים הקרוב.

 

· שאיפת גזים רעילים: יש לפנות מיד את הנפגע מחוץ למעבדה לאויר החופשי ולדווח למורה.

במידת הצורך, יש להנשים את הנפגע ולפנותו למרפאה או לבית החולים.

 

· פגיעות ופציעות: הודע למורה, קבל עזרה ראשונה. במידת הצורך ידאג המורה להעברתך

להמשך טיפול במרפאה או בבית חולים

 .

· התחשמלות: יש לשחרר מהר ככל האפשר את הנפגע מהזרם, ע"י ניתוק הזרם מהמתקן

 המחושמל – מפסק ראשי, הוצאת תקע, הוצאת נתיך וכו'. אין לגעת בנפגע בידים חשופות

אם אין אפשרות לניתוק הזרם – שחרר את הנפגע תוך שימוש באמצעי מבודד (כפפות 

גומי, מקל) תוך עמידה על משטח מבודד ויבש, שטיח גומי, כסא עץ, שולחן עץ וכו'.

השמר לבל תגע באדם המחושמל ללא בידוד. השמר מלגעת בחלק המחשמל ובנפגע בו

זמנית.

הזעק עזרה לסיוע בהחייאת הנפגע ופינויו. בצע פעולות החייאה ע"י הנשמה מפה לפה

ועיסוי בית החזה. דאג להצבת שמירה ליד המתקן המחושמל עד לניתוק הזרם.

 

· שריפה: השמע להוראות המורה לפנוי המעבדה ולעזרה בהשתלטות על השריפה. נסה

להשתלט על האש בעזרת מטפה אבקה יבשה או מטפה האלון. יש לנתק את זרם החשמל,

את ברז הגז ואת מנדפי האיוורור במקום השריפה.

זכור! הכיבוי במים אסור, אלא רק לאחר ניתוק זרם החשמל. אין לכבות נוזלים דליקים

במים, כימיקלים מסויימים מגיבים בריאקציה חריגה במגע עם מים, לכן היה זהיר

בשימוש במים.

במקרה של פגיעת האש באדם – השתמש במקלחת חרום או בשמיכת כיבוי לחניקת האש

והזעק עזרה לפינוי הנפגע.

 

· הזעקת עזרה: בכל מעבדה נמצא לוח התנהגות בשעת חרום, הכולל כתובות ומספרי

טלפון רלוונטיים. הזעק עזרה בהתאם.

 

כללי:

 

    מודעות וערנות הן המפתח להקטנת הסיכון בעבודה במעבדה. הבטחת שלומך כמו גם שלום

    שכניך לעבודה היא חובתך. היה זהיר!